Skip to main content

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a Káli Autó-Motor Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KAMM Kft.) https://automotormuzeum.hu/ címen elérhető portáljával, illetve a KAMM Kft. érdekkörébe tartozó kapcsolódó aloldalakkal, honlapokkal (a továbbiakban együttesen: portálok) összefüggésben folytatott, valamint a személyes találkozáson, illetve telefonon vagy e-mailben történő kommunikáció során az Adatkezelő birtokába kerülő személyes adatok adatkezelésére vonatkozó személyes adatkezelésre vonatkozik.

A fentebb megjelölt személyes adatkezeléssel összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a KAMM Kft. az adatkezelő. A KAMM Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a KAMM Kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a https://automotormuzeum.hu/ portálon közzéteszi.

ADATKEZELŐ

 • adatkezelő megnevezése: Káli Autó-Motor Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság
 • adatkezelő nyilvántartási (cégjegyzék) száma: 19 09 521432
 • adatkezelő székhelye és postacíme: 8244 Dörgicse, Csergőfa utca 33/2.
 • adatkezelő képviseletére jogosult személy: Nagy Attila ügyvezető
 • adatkezelő elektronikus postacíme: info@nanaboat.hu
 • adatkezelő telefonszáma: +36 30 555 9169

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A KAMM Kft. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a KAMM Kft. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A KAMM Kft. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

A KAMM Kft. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE

A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag a KAMM Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetében van szükség.

A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – monitorozzuk a látogatók tevékenységét, mely során személyes adatokat is gyűjtünk.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására lehet, illetve van szükség:

 • az érintett(ek) vezeték és keresztneve;
 • postai címe
 • elektronikus postafiók címe (e-mail);
 • opcionálisan telefonszáma; illetve
 • az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a regisztráció, kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

A fentieken túl, a KAMM Kft. a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. A KAMM Kft. a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

A KAMM Kft. különleges személyes adatokat nem kezel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

A portálokkal, találkozókkal és telefonos vagy e-mailes kommunikációval, összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a KAMM Kft. jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása;
 • a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, valamint
 • a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a KAMM Kft. jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

Az adatkezelés célja

 • a KAMM Kft. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;
 • szerződés teljesítése, illetőleg megkötésének elősegítése
 • információmegosztás;
 • a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;
 • a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása
 • jogi igények érvényesítése.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A KAMM Kft. az adatokat

 • az érintett hozzájárulás visszavonásáig;
 • a szerződés fennállásának idejéig,
 • a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy
 • az érintetti adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig, törlési kérelem esetén annak végrehajtásáig kezeli.

ÉRINTETT JOGAI

Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

 • tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);
 • az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;
 • kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;
 • élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;
 • kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá
 • tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

ADATBIZTONSÁG

A portálok, a KAMM Kft. azokat kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A KAMM Kft. a biztonságról, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés megelőzéséről megfelelő és kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel, szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A KAMM Kft. érintett adataihoz hozzáférő valamennyi munkatársa és szerződéses partnere kötelezettséget vállalt a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megóvására.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info(kukac)nanaboat.hu e-mail címre, vagy Káli Autó-Motor Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság 8244 Dörgicse, Csergőfa utca 33/2. postai címre.

Érintett az adatkezeléssel összefüggésben felmerülő jogsértés esetén a KAMM Kft. székhelye, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Jogai érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében megkeresheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; telefon száma: +36 (1) 391-1400; fax száma: +36 (1) 391-1410; elektronikus postafiók címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Hivatal útján történő jogérvényesítés lépéseiről a www.naih.hu portálon tájékozódhat.

Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy a KAMM Kft. (8244 Dörgicse, Csergőfa utca 33/2.) adatkezelő által a https://automotormuzeum.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, számlázási adatok, telefonszám és email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

ADATFELDOLGOZÓK

A KAMM Kft. a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

A KAMM Kft. a portálok működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel. A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi. Felhasználó a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat.

A KAMM Kft. hirdetési kampányai támogatására a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google AdWords szolgáltatását használja. A Google AdWords biztosítja a Google hirdetési kampányok követését, eredményességük mérését. A Google AdWords szintén cookie-kat használ működéséhez, melyek tiltására a cookie-k tiltására vonatkozó általános megjegyzések irányadóak.

A KAMM Kft. adatmentési tevékenysége során az Exibio Szolgáltató Betéti Társaság (2094 Nagykovácsi, Pilis utca 1.) szolgáltatását veszi igénybe.

A KAMM Kft. a kapcsolatfelvétellel összefüggésben folytatott adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, a szerződés teljesítése esetén az adatfeldolgozók személye a szerződésben rögzítettek szerint került meghatározásra.

Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetők el.

Hatályos: 2020. szeptember 30.

Minden jog fenntartva. Kaáli Autó-motor MúzeumAll rights reserved. Kaáli Auto-motor MuseumAlle Rechte vorbehalten. Kaáli Auto-motor Museum